Drejtoresha e Bordit:
VERA REMSKAR  

Antarët e Bordit:
ARIAN BEKQELI
MARCEL STEFANCIC JR.
JETA XHARRA
BAHRI UKA
JETON NEZIRAJ
MAHIR SHEHU