SQ

23-31 JULY, PRIZREN

DokuCamp

  • Shënim me rëndësi:

    1. Personat nën moshën 18 duhet të kenë pëlqimin e prindit (letër me të cilën prindi jep pëlqimin për qëndrim në kamp) dhe fotokopjen e letërnjoftimit të prindit. Përndryshe nuk do të bëhet regjistrimi për kamp.


    2. Aplikacioni nuk do të kompletohet nëse personi nuk ka dokument valid me vete me rastin e regjistrimit në Prizren.